Stadgar

Lyssna & Lär

Stadgar för Sotenäs Föreläsningsförening


1. Sotenäs Föreläsningsförening är en ideell organisation med säte i Kungshamn och        med uppgift att inom Sotenäs kommun anordna föreläsningar och jämförbara       

    kulturprogram för allmänheten. Föreningen skall också stödja bevarandet och

    utvecklingen av dokumentationen om i första hand Sotenäsets historia med utblickar

    mot Bohuslän och omvärlden. Föreningen har också till sin uppgift att föra den

    muntliga traditionen vidare och utveckla en kvalificerad seminarieverksamhet


2. Medlem i föreningen är den som deltar i föreningens verksamhet och som har betalt

    medlemsavgift.


3. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.


4. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som

    utsetts av årsmötet. Styrelsen är beslutsför när fyra ledamöter är närvarande.

    Styrelsen utser inom eller utom sig föreståndare, kassaförvaltare och sekreterare.

    Styrelsen kan till sig adjungera företrädare för samverkande organisationer eller     

    organ.


5.  Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två av årsmötet utsedda

     revisorer.


6.  Föreningens årsmöte äger rum senast inom tre månader efter räkenskapsårets

     utgång.

     Varje medlem kallas till årsmöte per post eller e-post senast tre veckor före     

     årsmötet.

     Vid årsmötet behandlas verksamhetsberättelse, räkenskaperna och revisorernas

     berättelse.

     Årsmötet utser styrelsens ordförande och sex övriga styrelseledamöter. Två

     styrelseledamöter utses för två år övriga för ett år. Årsmötet väljer också två

     revisorer för ett år och ersättare för samma tid.

     Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.


7.  I händelse av föreningens upplösning tillfaller eventuella tillgångar Sotenäs

     kommuns biblioteksverksamhet


.